Контакти: +359 899 838931

УСЛОВИЯ ЗА  УПОТРЕБА

ПРЕДМЕТ

Настоящият документ представлява общите условия или условията на ползване на vsichkotok.bg, наричан по-долу Уебсайта.

ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

еКарс БГ ЕООД

Адрес на управление:

ул. Солун № 49, София 1680

ЕИК #: 204632421

ДДС #: BG204632421

Мол: Мартин Хаджистойков

Адрес за кореспонденция:

ул. Горица № 6, София 1618

Контакти:

Телефон: +359 899 838 931

service@vsichkotok.bg

еКарс БГ ЕООД администрира Уебсайта vsichkotok.bg.

ДЕФИНИЦИИ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 • Общите условия на еКарс БГ ЕООД описани на тази страница, са задължителни за всички потребители на Уебсайта.
 • Всяко използване на този Уебсайт означава, че Потребителят (а) се е запознал внимателно с общите условия за използването му и (б) се е съгласил да ги спазва безусловно.
 • Общите условия могат да бъдат променени едностранно от еКарс БГ ЕООД по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/клиенти.
 • еКарс БГ ЕООД има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Възможно е те да имат ретроактивно действие по отношение на вече доставени услуги.
 • Във всеки случай на промяна на общите условия еКарс БГ ЕООД ще информира за това Потребителите чрез публикуването на промените в Уебсайта. В този смисъл, Потребителят има задължение да прави справка за евентуални промени на общите условия на Уебсайта при всяко негово ползване.
 • Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Уебсайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или приложимостта на останалите разпоредби.
 • еКарс БГ ЕООД полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в Уебсайта. Въпреки това, като се имат предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, както и промяна в информацията независеща от еКарс БГ ЕООД, компанията уточнява, че информацията има насочващ характер, може да се различава от актуалната и еКарс БГ не носи отговорност за несъответствия и неточности в предоставената информация.
 • Характеристиките или цените на услугите, описани в Уебсайта, са необвързващи за еКарс БГ ЕООД и съответно могат да бъдат коригирани по всяко време. еКарс БГ ЕООД не може да отговаря за вреди от евентуални явни технически грешки възникнали или допуснати в Уебсайта.
 • Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на услугите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, в еКарс БГ ЕООД се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.
 • Уeбсайтът може да съдържа хипервръзки към други уебсайтове. еКарс БГ ЕООД не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.
 • ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

  ПОВЕРИТЕЛНОСТ

  УСЛУГИ И ПЛАЩАНИЯ

 • Услугата по дистанционно стартиране и спиране зареждането на зарядни станции през Уебсайта vsichkotok.bg може да бъде използвана единствено на зарядни станции, свързани чрез комуникационен протокол към софтуерната платформа ВсичкоТок през Уебсайта vsichkotok.bg по силата на споразумение с оператори на зарядни станции. Някои изрично обозначени зарядни станции в Уебсайта, биха могли да се използват без оторизация и без заплащане, докато други да изискват оторизация и/или заплащане.
 • Заплащането на услуга по зареждане на електромобил чрез Уебсайта може да става посредством: (а) банкова карта за предоставяне на платежни услуги чрез ВПОС терминала към Уебсайта; (б) баланс на Потребителя, в който потребителят може да добавя средства чрез своя профил в Уебсайта vsichkotok.bg.
 • Регистрацията в Уебсайта ви дава възможност да запаметите своята банкова карта и да не се налага всеки път да въвеждате данните на картата, за да платите за зареждане на своя електромобил.
 • При стартиране на зареждането през Уебсайта vsichkotok.bg потребителят избира платежното средство, което да бъде използвано, в случай че се изисква плащане и заплаща сума по избор, чрез интерактивна лента за избор на сума. След успешно заплащане Чрез натискане на “Стартирай зареждането” или бутон с аналогичен текст, Потребителят приема и се съгласява, че услугата по зареждане се инициира и завършва, както и че Операторът ще дебитира съответната сума за услугата по зареждане, включително приложимите данъци и такси за обслужване.
 • Окончателната сума за услугата за зареждане, която се базира на съответна тарифа, посочена в Уебсайта или на зарядна станция, известна на Потребителя преди стартирана на услуга по зареждане, ще бъде изчислена след завършване на процеса по зареждане и ще бъде дебитирана незабавно. За удобство на потребителя, по време на зареждането в Уебсайта или на дисплея на зарядната станция, когато има такъв, се показва междинна информация за времетраенето, заредената електроенергия и текущата тарифа. Зареждането се спира от потребителя или автоматично от системата, в съответствие с указанията описани в секцията с Допълнителна информация към зарядната станция.
 • Актуалните цени на услугите по зареждане се показват на Уебсайта vsichkotok.bg или на съответния уеб адрес, откъдето може да бъде стартирана зарядна сесия, поради което Операторът счита своите клиенти за информирани по отношение на цените на услугите за зареждане и не се ангажира с физически изписани на зарядната станция цени. Наличието на такива е необвързващо и Потребителят е длъжен да приеме за валидни цените, видими в Уебсайта. Ако се използва RFID карта, за да се оторизира и стартира зареждане, Потребителят се задължава да се запознае предварително с ценоразписа и условията за зареждане, посочени в Уебсайта. Операторът си запазва правото периодично да променя приложимите цени. Всички промени се отразяват своевременно в Уебсайта vsichkotok.bg и влизат в сила незабавно при обновяването им.
 • Операторът издава електронна разписка за всяка завършена и заплатена зарядна сесия на зарядна станция, която се управлява от Оператора
 • ФАКТУРИРАНЕ

  ОТГОВОРНОСТ

  ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

  РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

  ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

  Тези Общи условия са приети на 10 октомври 2020 г., а последната им актуализация е на 27 февруари, 2024 г.